บุคคลสำคัญ

ผู้อุปถัมภ์วิทยาลัย

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
(ธงชัย ธมฺมธโช)
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระภาวนาโพธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล
สวนโมขพลาราม

ผู้ก่อตั้ง

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชน

ต้นกำเนิดวิทยาลัย

ทุกวันนี้โลกก้าวไปไกล เจริญด้วยวัตถุ ค่านิยม ความล้ำสมัย หากแต่คุณธรรม ศีลธรรมในจิตใจ กลับลดน้อยด้อยต่ำลง อาจเป็นเพราะมนุษย์ในยุคสมัยไฮเทคโนโลยี ที่ใช้ชีวิตภายใต้วิถีแห่งความเร่งรีบ และฉาบฉวยมองเรื่องธรรมะเป็นเรื่องไกลตัว เป็นสิ่งน่าเบื่อ หรือเป็นสิ่งด้อยความจำเป็น ทั้งโลกของการศึกษาในปัจจุบัน ยังุม่งน้นในเรื่องของการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพเป็นหลัก ทว่าขาดการปลูกฝัง ขาดการเน้นย้ำในเรื่องของหลักวิชาธรรมคำสอนอันนับเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ ในการทำงาน ในการใช้ชีวิตได้อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง และถึงแม้ว่าคนเราจะเรียนรู้ จะศึกษา จนเกิดปัญญามาก เรียกได้ว่าชาญฉลาดหลักแหลม หากแต่คุณธรรมนำจิตใจ ปัญญา และการใช้ชีวิตนั้น ก็ย่อมที่จะขาดความสมบูรณ์แบบไปได้อย่างสิ้นเชิง

พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาส เคยกล่าวเอาไว้ว่า เรียนแต่หนังสือกับวิชาชีพ ไม่ได้เรียนธรรมะให้เพียงพอ.. เขารู้หนังสือ และรู้อาชีพ แต่ไม่มีธรรม เพื่อความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้อง นี่แหล่ะคือลักษณะที่เรียกว่า ระบบการศึกษาชนิดหมาหางด้วน และยังได้พิจารณาเห็นว่า การศึกษาของประเทศไทยนั้น ไม่สมบูรณ์ ยังบกพร่องอยู่ ส่วนที่ขาดที่ไม่สมบูรณ์ ก็คือเรื่องของธรรมะ ถ้าจะให้การศึกษาสมบูรณ์ ต้องมีการศึกษาธรรมะ  ต้องมีการจัดหลักสูตรให้เด็กได้ฝึกฝน ปฏิบัติธรรมะอย่างจริงจังต่อเนื่องทุกวันที่อยู่ในสถานศึกษา การศึกษาของประเทศไทยจึงจำเป็นต้องได้รับการปฏิรูป มูลนิธิมวลมหาประชาชนจึงริเริ่มสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เพื่อเป็นต้นแบบแห่งการปฏิรูปการศึกษาที่ใช้ “ธรรม” นำ “ปัญญา” แห่งแรกของประเทศไทย ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเปิดให้ผู้ที่ผ่านการคัดสรรได้เข้าเรียนฟรี พร้อมที่พักและอาหาร ดูแลอย่างครบวงจร เพื่อบ่มสร้างบุลากรที่ไม่แค่มีความรู้ แต่เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิตอีกด้วย

“เรียนแต่หนังสือกับวิชาชีพ ไม่ได้เรียนธรรมะให้เพียงพอ.. นี่แหล่ะคือลักษณะที่เรียกว่า ระบบการศึกษาชนิดหมาหางด้วน”

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)

สุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย

ปลูกปัญญา สร้างวิชาชีพ ตื่นรู้ด้วยธรรมนำใจ